Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Op deze pagina leest u wat SOS Mors doet met uw gegevens, hoe wij deze beschermen en op welke wijze we uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Uw naam, uw huisadres of e-mailadres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de privacywetgeving.


Wanneer u graag informatie van SOSMors.nl ontvangt, hebben wij uw minimale adresgegevens nodig om u deze informatie toe te zenden. Uiteraard hebben wij u hiervoor toestemming gevraagd.

Hoe lang bewaart SOSMors.nl uw persoonsgegevens?

SOSMors verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Heeft u zich opgegeven voor het ontvangen van informatie van SOSMors.nl en heeft u zich hiervoor afgemeld, dan verwijdert SOSMors.nl uw gegevens.

Hoe beveiligt SOSMors.nl uw persoonsgegevens?

SOSMors.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of verkeerd gebruik, neemt SOSMors.nl de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik van de bewezen beveiligingstechnologie.

Geeft SOSMors.nl persoonsgegevens aan andere organisaties?

Het uitgangspunt is dat SOSMors.nl uw gegevens niet met anderen deelt. In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij SOSMors.nl verplicht is om persoonsgegevens wel aan anderen te geven. Het gaat dan altijd om bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure of ter voorkoming van misdrijven.

Wat zijn uw privacyrechten?

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. Zo heeft u ook het recht om inzage te hebben in de persoonsgegevens die SOSMors over u heeft. Dit inzagerecht is ervoor bedoeld dat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en om eventueel verbeteringen door te geven. Ook kunt u checken of SOSMors de gegevens rechtmatig heeft gebruikt. Naast het inzagerecht heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door SOSMors.

Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten kunt u gebruik maken van de E-mail adres info@sosmors.nl. Wij nemen dan contact met u op om uw recht te doen.