Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Beste bewoners,

Afgelopen 3 maart 2021 hebben wij als bewoners een sessie bijgewoont met de ontwikkelaar FSD, tijdens deze sessie kon je vragen stellen. Een aantal vragen bleef nog onbeantwoord.

De vragen en antwoorden van de ontwikkelaar FSD hebben wij hieronder opgenomen. Ook laten we hierbij zien hoe snel de projectontwikkelaar op onze vragen heeft geantwoord. Over de (tegenvallende) snelheid van antwoorden hebben gesproken met de gemeente; zij geven aan dat ze hier scherper op zullen toezien.

Vragen en antwoorden tot nu toe:

vraagdatum
vraag
datum
antwoord
 Gestelde vraagAntwoord door FSD
13 mrt 2113 apr 21Klinkt goed houtbouw, worden de houten modules in Nederland Gemaakt?Op dit moment weten we nog niet waar de houten modules worden gemaakt. We zijn nog bezig met de selectie van een aannemer. Het is wenselijk om te werken met een Nederlandse aannemer en de modules in Nederland te laten maken.
23 mrt 2113 apr 21Hoe hoog ligt de daktuin?De daktuin ligt op de tweede verdieping.
33 mrt 2113 apr 21Hoe ver wordt de 4e verdieping teruggeplaatst?Dit volgt uit de architectonische uitwerking.
43 mrt 2113 apr 21Kan er een schaduwstudie met de huidige bewoners worden gedeeld?De schaduwstudies worden nu uitgewerkt en op de eerstvolgende bewonersavond in mei/juni gepresenteerd.
53 mrt 2113 apr 21Hoe hoog wordt het complex aan de Gerard
Brandtstraat?
De Vondel en de Zwaan-zijde van de Gerard Brandtstraat zijn grondgebonden woningen met voordeuren aan de straat in maximaal 4 bouwlagen.
63 mrt 2113 apr 21Wordt de Vondellaan niet de Vondelsteeg
door de hoge Gebouwen?
De Vondellaan krijgt een breedte van minimaal 40 meter. De bebouwing langs de Vondellaan wordt 10-20 meter, met een aantal hoogteaccenten. De breedte van de Vondellaan is ruim voldoende voor bebouwing van deze hoogte en biedt ruimte aan groenzones en bomenrijen aan beide zijden.
73 mrt 2113 apr 21Hoe duurzaam wordt gebouwd (gasloos? Circulair? Zonnepanelen?)Er wordt zeer duurzaam gebouwd. We voldoen aan BENG 1, 2 en 3. Dat is gasloos en gedeeltelijk circulair. We realiseren gebouwen met een hoge isolatie waarde, waardoor de gebouwen zelf heel duurzaam zijn en alleen op de hoogste daken zonnepanelen toegepast zullen worden.
83 mrt 2113 apr 21Er is een schreeuwend tekort aan zorgwoningen. Hebben jullie hier plek voor?We onderzoeken dit zeker en zien hier kansen voor. Ook op andere locaties van FSD in Leiden
93 mrt 2113 apr 21Krijgen de huizen aan de Gerard Brandstraat een voortuin?De huizen aan de Gerard Brandtstraat krijgen kleine vlonders of een Delftse stoep waarmee de privacy tussen de straat en het huis wordt Gewaarborgd.
103 mrt 2113 apr 21Door de hoogstedelijke elementen is er geen sprake van geleidelijke overgang van een karakteristiek wijk naar het centrum, i.t.t. wat daarover beweerd wordt, eerder van een
clash. Wat is uw Reactie?
Juist in aansluiting van de wijk is er gekozen voor een gebouwhoogte van grondgebonden woningen in maximaal vier lagen. Richting de Plesmanlaan loopt de hoogte op, zo dragen we zorg voor een
geleidelijke overgang van de wijk naar het centrum. De twee hoogte-accenten zijn t.o.v. de eerdere plannen uit december 2020 verplaatst richting de Plesmanlaan om meer afstand tot de woonbuurt te creëren en wind- en schaduwhinder te minimaliseren.
113 mrt 2113 apr 21Hoe hoog worden de Gebouwen?De Vondel en de Zwaan-zijde van de Gerard Brandtstraat zijn grondgebonden woningen met voordeuren aan de straat in maximaal 4 bouwlagen. Richting de Plesmanlaan loopt de hoogte op, zo dragen we zorg voor een geleidelijke overgang van de wijk naar het centrum. De maximale bouwhoogte het hoogste accent is 70 meter. Er wordt onderzocht om het tweede hoogte-accenten t.o.v. de eerdere plannen uit december 2020 te verplaatsen richting de Plesmanlaan om meer afstand tot de woonbuurt te creëren en wind- en schaduwhinder te minimaliseren.
123 mrt 2113 apr 21Welk materiaal voorziet u voor het ‘hoogteaccent’Dit wordt nader uitgewerkt in het definitieve ontwerp en zal in de volgende bewonersavond worden gedeeld.
133 mrt 2113 apr 21Graag wat meer info over dat bouwen in mede OpdrachtgeverschapIn de ontwerpfase kunt u als toekomstige bewoner uw eigen woning ontwerpen in samenwerking met onze architect. In de bijlage vindt u meer info over mede opdrachtgeverschap. Als u meer wilt weten, horen we dat graag.
143 mrt 2113 apr 21Ontwerpen jullie ook het paviljoen tegen Tekens Karstens aan?het paviljoen tegen Tekens Karstens aan? Ja, dat ontwerp is onderdeel van onze opgave
153 mrt 2113 apr 21Kunt u aangeven hoe u de gewenste diverse doelgroepen wilt bedienen? Worden de woningen levensloop bestendig /
Veranderbaar?
We realiseren grondgebonden woningen voor gezinnen. Het mede-opdrachtgeverschap is expliciet gericht op de oudere doelgroep. De appartementengebouwen worden voorzien van liften en zijn dus goed toegankelijk.
163 mrt 2113 apr 21Hoeveel extra bewoners denken jullie dat er gaan wonen in
jullie nieuwe Ontwikkeling?
Er worden ca. 550 woningen gerealiseerd. De gemiddelde gezinsgrootte in Nederland is 2,2. Doordat we vooral 2- en 3-kamerwoningen gaan aanbieden verwachten we dat in Vondel en de Zwaan straks circa 800 mensen wonen.
173 mrt 2113 apr 21Is 70 meter een must?Er is op basis van de randvoorwaarden uit de gebiedsvisie gekeken naar de beste oplossing om het benodigde volume over de kavels te verdelen. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat een slanke toren van 70 meter voor het plan meer kwaliteit biedt dan wanneer
dit volume op lagere delen wordt geplaatst. Hierbij gaat het zowel om woonkwaliteit van de nog te realiseren woningen als ook schaduwwerking en ruimte voor het toevoegen van openbare ruimte/groen.
183 mrt 2113 apr 21Kan de toren lager worden in plaats van de Pocketgarden?Om hittestress en wateroverlast te voorkomen en een fijne leefomgeving te creëren is het essentieel groene ruimtes toe te voegen aan de stad. Daarom kiezen we voor een zo groot mogelijk
Pocketpark.
193 mrt 2113 apr 21Blijven de bomen aan de overkant van de Gerard Brandtstraat Staan?Bomen die waardevol zijn en ingepast kunnen worden, blijven behouden of worden verplant. Als het echt niet anders kan, worden ze vervangen.
203 mrt 2113 apr 21Wordt het pocketpark niet heel erg Schaduwrijk?Het bouwblok ten zuidwesten van pocketpark is lager, daarmee is het pocketpark optimaal op de zon georiënteerd.
213 mrt 2113 apr 21Kijken jullie ook naar verbinding van het groen met het groen langs het spoor? Wat een grote wens is vanuit de gebiedsvisie Vondelkwartier en OntwikkelperspectiefJazeker, de gebiedsvisie houdt er rekening mee dat die verbinding wordt gelegd. De opgave voor Vondel en de Zwaan strekt zich echter uit tot en met de Vondellaan. De landschapsarchitecten van FSD en gemeente Leiden onderzoeken de mogelijkheid om een integraal groenplan te realiseren. Hierover zal geparticipeerd worden met
omwonenden en toekomstige bewoners.
223 mrt 2113 apr 21Hoeveel procent van het te bebouwen oppervlak wordt
groen? Wordt daarmee toename van hittestress voorkomen?
We willen zoveel mogelijk (openbaar) groen toevoegen aan het projectgebied. Van de planlocatie (die nu vrijwel geheel verhard is) wordt 55% bebouwd, en van het restant is de helft groen . Zo wordt een groot deel van de huidige locatie omgezet in een pocketpark. Daarnaast wordt onderzocht om het Vossiusplein ten westen van ons plan ook om te zetten in een groen park. Zo wordt de toename van hittestress voorkomen.
233 mrt 2113 apr 21Wat zijn de afmetingen van het Pocketpark tussen de gebouwen?Ca. 20 % van onze locatie, de afmetingen worden nader uitgewerkt. De lengte bedraagt ongeveer 100 meter
243 mrt 2113 apr 21Stemt het getoonde voetgangerstracé overeen met Leidse
Ring Noord?
Bij nadere toetsing blijkt de afbeelding uit de presentatie niet helemaal te kloppen, het voetgangerstracé langs de Darwinweg behoort aan de westzijde van de Darwinweg geprojecteerd te zijn. Dit ivm gewijzigde ligging van het fiets- en voetpad langs de Darwinweg vanuit het project Leidse Ring Noord.
253 mrt 2113 apr 21Is de daktuin publiek Toegankelijk?Er komen 5 gradaties groen (van openbaar naar privé).
1. Park Kweeklust
2. Vondel en de Zwaan park
3. Gezamenlijke daktuinen
4. Hof op dakpark
5. Balkons
De daktuinen zijn voor bewoners, niet publiek toegankelijk
263 mrt 2113 apr 21Hoe verhoudt zich het extra groen tot de groei van het aantal Bewoners?Bijzonder goed, er wordt veel groen toegevoegd.
273 mrt 2113 apr 21Is het voor de gezondheid en geluidsstress niet beter
als de wegen verdiept komen te liggen en niet
2 m hoog? Dan kan het groen over de wegen heen
Dit behoort niet tot onze ontwerpopgaven voor Vondel & de Zwaan, maar is een ontwerpopgave vanuit de Leidse Ring Noord, gemeente Leiden
283 mrt 2113 apr 21De overloop van Naturalis bezoekers gaan naar onze wijk in het weekend, zolang er geen parkeergarage bij het museum is. Kunnen jullie die ook niet ontwikkelen?Nee. Er zijn al concrete plannen om bij de Mendelweg een aparte parkeergarage voor Naturalisbezoekers te gaan realiseren. Ook een eventuele parkeerfunctie voor het Pesthuis worden hiermee voorzien. Vanuit de Parkeervisie Leiden 2020-2030 wordt gedacht aan maatregelen om overloop vanaf Naturalis minder aantrekkelijk
te maken:
– Afschaffing van het dubbeltjestarief voor de eerste twee uur in woongebieden, behalve bij winkel en
bedrijfsconcentraties.
– De invoering van zaterdagregulering, wat zal afhangen van Monitoring
293 mrt 2113 apr 21Auto’s inrit via Vondellaan. Anders is
het niet veilig in de
wijk. te veel
bewegingen van auto’s
en bussen etc.
De toegang van de parkeergarage via de Vondellaan heeft ook onze voorkeur, hoewel dit tegen de richtlijnen is dat een parkeergarage eerst moet uitkomen op een erftoegangsweg (30 km/h-weg) en pas op een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h). Met de gemeente
onderzoeken we dit als voorkeurvariant i.v.m. veiligheid en toegankelijkheid of dit bij de Vondellaan afwikkelingstechnisch mogelijk is. Daarnaast wordt ook een terugvaloptie onderzocht waarbij de toegang via de Gerard Brandtstraat verloopt. Van beide opties worden de verkeerseffecten vergelijkbaar in beeld gebracht.
In goed overleg wordt het beste scenario uitgewerkt en opgenomen in het ontwerp. We willen dit tijdens volgende bewonersavond presenteren.
op een gebiedsontsluitingsweg (50 km/h). Met de gemeente onderzoeken we dit als voorkeurvariant i.v.m. veiligheid en toegankelijkheid of dit bij de Vondellaan afwikkelingstechnisch mogelijk is. Daarnaast wordt ook een terugvaloptie onderzocht waarbij de toegang via de Gerard Brandtstraat verloopt. Van beide opties worden de verkeerseffecten vergelijkbaar in beeld gebracht.
In goed overleg wordt het beste scenario uitgewerkt en opgenomen in het ontwerp. We willen dit tijdens volgende bewonersavond presenteren.
Parkeren voor toekomst
303 mrt 2113 apr 21Als deelmobiliteit niet
slaagt, hoe voorkom je
dat de parkeeroverlast
in de wijk toeneemt?
Parkeren voor toekomstige bewoners wordt inpandig opgelost. De bewoners krijgen geen parkeervergunning.
313 mrt 2113 apr 21Stijgen de
parkeerkosten door
deze ontwikkelingen?
Zoals aangegeven wordt parkeren voor bewoners inpandig opgelost. Mochten de parkeerkosten stijgen, dan is dat niet het gevolg van toenemen parkeerdruk door woningen Vondel en de Zwaan maar een gemeentelijk besluit.
323 mrt 2113 apr 21Hoe voorkom je dat bezoekers van Vondel
en de Zwaan in de wijk Parkeren?
Bezoekers kunnen in de garage van Vondel en de Zwaan parkeren
333 mrt 2113 apr 21Wat is de Parkeernorm?Conform de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020. Daarin zit een afwijkingsmogelijkheid voor bewoners. Maar die krijgen geen parkeervergunning, dus kunnen niet uitwijken naar de openbare ruimte.
343 mrt 2113 apr 21In tegenstelling tot het antwoord van Fransje: de gemeente geeft GEEN parkeervergunningen uit aan bewoners van nieuwbouw die op eigen terrein zouden moeten parkerenDit is geregeld in de Parkeerverordening.
353 mrt 2113 apr 21Nieuwe voorzieningen zouden toch niet concurreren met de
buurtwinkels in de wijk?
Het idee is dat de voorzieningen in Vondel en de Zwaan aanvullend zijn op de bestaande voorzieningen in de wijk.
363 mrt 2113 apr 21Is er nagedacht over de
grote hoeveelheid
nieuwe bewoners en
schoolgelegenheden
(gezondheid- en
onderwijsvoorzieningen
in de wijk hebben
weinig ruimte meer).
In het Ontwikkelperspectief De Mors is gekeken naar de benodigde extra ruimte voor voorzieningen zoals onderwijs en zorg. In het Morskwartier is de verwachting dat met alle ontwikkelingen die er in de omgeving spelen een extra basisschool nodig zal zijn. Hiervoor zijn een aantal zoeklocaties aangegeven. Deze bevinden zich in de Hoge Mors. Voor wat betreft gezondheidsvoorzieningen is in zowel het Ontwikkelperspectief De Mors als de Gebiedsvisie Vondelkwartier aangegeven dat het bestaande gezondheidscentrum binnen het Vondelkwartier behouden moet blijven en gekeken moet worden naar uitbreiding van deze voorziening. Dit houdt in dat het gezondheidscentrum binnen het Vondelkwartier blijft, maar dat de precieze locatie nog kan wijzigen ten opzichte van de huidige plek.
373 mrt 2113 apr 21Jullie hadden het over sportgelegenheid: bedoelen jullie dan ook gelegenheid binnen in de vorm van een sportzaal oidDit dient nader onderzocht te worden. We staan in ieder geval achter het idee van een gedeelde fitnessruimte binnen of buiten.
383 mrt 2113 apr 21Hoe voorkomen we geluidsoverlast van de gezamenlijke daktuin? Zeker op hoogte gaat dat overlast veroorzaken? Geen feestjes en BBQ’s graagHet Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen, dakterrassen), geluidsoverlast of over andere zaken die niet in de splitsingsakte staan. Daarbij wordt de gezamenlijke daktuin omsloten door bebouwing.
393 mrt 2113 apr 21Hoe lang zal de bouw
plusminus duren?
Onze verwachting is dat de bouw start in januari 2023 en het plan in juli 2025 wordt opgeleverd.
403 mrt 2113 apr 21Wat is toch die zwaan?
Die ligt toch in
Rotterdam
Als u refereert aan de Erasmusbrug in Rotterdam, heeft u gelijk. Binnenkort krijgt ook Leiden haar eigen Zwaan, niet in het water, maar in het groen.
413 mrt 2113 apr 21Welke technieken
worden toegepast voor
de bouw? Bewoners
maken zich zorgen over
schade door heien en
Bemaling
Dit wordt nader onderzocht. Er wordt voor we starten met de bouw een 0 meting gedaan voor de bestaande woningen in de buurt.
423 mrt 2113 apr 21Hebben ingezetenen
van Leiden voorrang op
een woning?
Op de website wordt vroegtijdig zowel de huur- als de
koopwoningen aangekondigd.
433 mrt 2113 apr 21Wie draait straks voor
de herstelkosten als er
schade ontstaat aan
onze niet geheide jaren
30 woningen?
Als er blijkt dat er na de nul meting aanwijsbare schade wordt
veroorzaakt door onze aannemers, zullen zij ook aansprakelijk
gesteld worden voor deze schade.
443 mrt 2113 apr 21Hoe verloopt het
participatieproces?
Wanneer kunnen wij
verder praten?
In overleg met FSD, gemeente Leiden en een aantal bewoners is er een participatie- en communicatieplan voor deze locatie opgesteld. Dit plan komt op de website www.vondel.red. De eerstvolgende bewonersavond vindt plaats in mei/juni 2021.
453 mrt 2113 apr 21Staat u open voor co-
creatie met huidige en
toekomstige bewoners
richting het voorlopig
Ontwerp
Jazeker, er is zelfs een aanzienlijk deel van het plan dat we in Mede-opdrachtgeverschap willen vormgeven. Meer informatie via www.vondel.red en op de volgende bewonersavond in mei/juni 2021.
463 mrt 2119 apr 21Met dit “goed gekeurde” bouwplan wordt naar mijns inziens de ziel (historisch karakter) van
onze stad weggenomen. Is het een optie om dit bouwplan te creëren ver buiten de rand van Leiden?
Dit is ons grondbezit en zullen dus op deze locatie moeten ontwikkelen en niet ver buiten de rand van Leiden.
473 mrt 2119 apr 21Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Leiden niet een “Zoetermeer” karakter krijgt?Door hoogwaardige architectuur te bouwen zoals wij op deze locatie nastreven.
483 mrt 2119 apr 21Hoe hoog wordt de nieuwe puist?De maximale bouwhoogte het hoogste accent is 70 meter, als dat hiermee bedoeld wordt.
493 mrt 2119 apr 21Waar worden de tuinen in het zuidelijk blok gesitueerd als u spreekt over een ‘voortuintje’ en een daktuin?Het gehele zuidblok wordt zowel aan de Noord-west en zuidkant van grondgebonden woningen die allemaal een voordeur hebben aan het groene park/ de Gerard Brandstraat. Om het groene karakter te waarborgen willen we aan de zuidzijde van de Gerard
Brandtstraat de parkeerplaatsen bewaren. Aan de noordzijde wordt de rooilijn voor een mooie
verbreding van het straatprofiel verlegd en wordt de nieuwe ruimte groen vormgegeven.
503 mrt 2119 apr 21Wordt de Vondellaan niet een Vondelsteeg?De Vondellaan krijgt een breedte van
minimaal 40 meter conform de gebiedsvisie. De bebouwing langs de Vondellaan wordt 10-20 meter,
met een aantal hoogteaccenten. De breedte van de Vondellaan is ruim voldoende voor bebouwing
van deze hoogte en biedt ruimte aan groenzones en bomenrijen aan beide zijden.
513 mrt 2119 apr 21Kunt u aangeven hoe de mix van woningen is samengesteld in percentages van het maximale
aantal van 550? Hoeveel extra bewoners verwacht u aan de hand daarvan
Voorlopig hebben
wij de volgende aantal 30% sociaal, 20% middeldure huur, circa 10% betaalbare koop (onder EUR
344.000,-), 10% dure koop (mede-opdrachtgeverschap) en 30% vrije sector woningen. Wij
verwachten dat hier in totaal zo’n 800 mensen komen wonen.
523 mrt 2119 apr 21Wat wordt nu de hoogte voor de hoote accentRichting de Plesmanlaan loopt de hoogte
op, zo dragen we zorg voor een geleidelijke overgang van de wijk naar het centrum. De maximale
bouwhoogte het hoogste accent is 70 meter.
533 mrt 2119 apr 21Graag wat meer info over dat bouwen in med opdrachtgeverschap.In de ontwerpfase kunt
u als toekomstige bewoner uw eigen woning ontwerpen in samenwerking met onze architect. In de
bijlage vindt u meer info over mede opdrachtgeverschap. Als u meer wilt weten, horen we dat graag.
543 mrt 2119 apr 21Wat is de beoogde hoogte van het hoogste element en daarnaast ontwerpen jullie ook het paviljoen tegens Tekens Karstens aan ?De beoogde hoogte van het hoogste element is 70m.
Ja, dat ontwerp is onderdeel van onze opgave.
553 mrt 2119 apr 21Is er ook echt behoefte aan dit soort woonprojecten? Het tekort aan woonruimte hoeft zich niet direct te vertalen in behoefte aan dit soort woningen/appartementen? Is hier onderzoek naar gedaan?Er is grote behoefte aan middeldure huur- en koopappartementen, daarom is dit een
expliciet onderdeel van de Gemeente. Om een goede mix te krijgen hebben we 30% sociaal.
Daarnaast is er in iedere wijk waar we ontwikkelen vraag naar levensloopbestendige appartementen
voor ouderen. Dus ja, wij denken dat er zeker vraag naar is.
563 mrt 2119 apr 21Is het mogelijk jullie gehele plan in te zien. Ik hoor nu steeds nieuwe functies en ideeën. Heel interessant, maar het is wat lastig te overzienIn mei/juni wordt er op basis van deopmerkingen uit de eerdere participatie momenten het aangepast plan gepresenteerd. Dat kan u dan weer inzien. De precieze datum zal aangekondigd worden op www.vondel.red
573 mrt 2119 apr 21Welke geluidsoverlast geeft de gezamenlijke daktuin. geluid draagt over de wijk, zeker op hoogte. gaat het dakterras dicht om 21 uur voor feesten en late bbq’s om de rust in de wijk te behouden?Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte, waarin nadere regels gesteld kunnen worden over het gebruik van de privé-gedeelten (de appartementen), over de
gemeenschappelijke gedeelten (trappenhuis, galerijen, dakterrassen), geluidsoverlast of over andere
zaken die niet in de splitsingsakte staan. Daarbij wordt de gezamenlijke daktuin omsloten door
bebouwing. NB er ligt nog een motie vanuit de raad waarin wordt opgeroepen om te onderzoeken of
daktuinen openbaar toegankelijk kunnen worden gemaakt.
583 mrt 2119 apr 21Wie worden de nieuwe bewoners? ingezetenen van Leiden of er buiten?In principe zijn
dit woningen voor iedereen. De sociale woningen worden toegewezen volgens het beleid van de
Gemeente Leiden. Voor het mede opdrachtgeverschap geven we voorrang aan de oudere doelgroep
die hun grote gezinswoning willen verlaten en opzoek zijn naar een levens bestendig appartement op
Maat.
593 mrt 2119 apr 21Kunt u aangeven aan welke hoogtes u nu denkt in uw plannen? Blijft 70m een must?Er is op basis van de randvoorwaarden uit de gebiedsvisie gekeken naar de beste oplossing om het
benodigde volume over de kavels te verdelen. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat een
slanke toren van 70 meter voor het plan meer kwaliteit biedt dan wanneer dit volume op lagere
delen wordt geplaatst. Hierbij gaat het zowel om woonkwaliteit van de nog te realiseren woningen
als ook schaduwwerking en ruimte voor het toevoegen van openbare ruimte/groen.
603 mrt 2119 apr 21Hoe weten jullie dat deelmobiliteit zal slagen? Is daar onderzoek naar gedaan?Al onze plannen zijn gebaseerd op deelmobiliteit. We hebben een samenwerking met Future
mobility network, een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is.
613 mrt 2119 apr 21De vraag over het heinen of boren van palen is naar mijns inziens te gemakkelijk beantwoord.
Wie draait straks voor de herstelkosten als er schade ontstaat aan onze (niet geheide jaren 30
Woningen)?
Als er blijkt dat er na de nul meting aanwijsbare schade wordt veroorzaakt door
onze aannemers, zullen zij ook aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.
623 mrt 2119 apr 21Als deelmobiliteit niet succesvol is, hoe los je daarna het probleem van parkeerdruk op? Zadel je
de wijk niet op met een toekomstig probleem?
Parkeren voor toekomstige bewoners wordt
inpandig opgelost. De bewoners krijgen geen parkeervergunning.
633 mrt 2119 apr 21Kan er ook een samenvatting geplaatst worden na afloop? Aangezien de link niet naar iedereen
die zich aangemeld heeft gestuurd is, kon ik bijv het 1e deel niet volgen
Ja.
643 mrt 2119 apr 21Hoeveel plaatsen in de garageIn de garage komen 55 plaatsen voor bezoekers. Daarnaast
55 parkeerplaatsen voor dieselauto’s, 32 plaatsen voor de grondgebonden woningen, 42 voor de
woningen van het mede opdrachtgeverschap en 52 parkeerplaatsen voor herplaatsing van bestaande
parkeerplaatsen die verdwijnen. Dit brengt in totaal zo’n 240 plaatsen. Dit wordt uitgewerkt conform
de geldende beleidsregels van de gemeente.
653 mrt 2119 apr 21Hoe sit het met bezoekers?Bezoekers kunnen in de garage van Vondel en de Zwaan
parkeren. Hier worden 55 parkeerplaatsen voor gereserveerd.
663 mrt 2119 apr 21Hoe gaat u de komende tijd met de huidige bewoners participeren?In overleg met FSD,
gemeente Leiden en een aantal bewoners is er een participatie- en communicatieplan voor deze
locatie opgesteld. Dit plan komt op de website www.vondel.red. De eerstvolgende bewonersavond
vindt plaats in mei/juni 2021.
673 mrt 2119 apr 21Waar kunnen bezoekrs vdd Vondel en de Zwaan parkeren?Bezoekers kunnen in de garage
van Vondel en de Zwaan parkeren.
683 mrt 2119 apr 21Zoals al gevraagd: heel erg geïnteresseerd om meer te horen over dat mede opdrachtgeverschap.Meer informatie via www.vondel.red en op de volgende bewonersavond in mei/juni 2021.
693 mrt 2119 apr 21Staat u open voor co-creatie met huidige en toekomstige bewoners richting het voorlopig
Ontwerp?
Jazeker, er is zelfs een aanzienlijk deel van het plan dat we in Mede-
opdrachtgeverschap willen vormgeven. Meer informatie via www.vondel.red en op de volgende
bewonersavond in mei/juni 2021.
703 mrt 2119 apr 21Hoe borgen jullie de bewonersparticipatie. Op een serieuze manier, niet zoals vorige sessie en
deze sessie. Vragen en bezwaren worden niet voldoende serieus genomen
Wij blijven altijd
graag in gesprek en zullen vragen altijd zo concreet mogelijk beantwoorden.
713 mei 21 Waarom wordt de parkeergarage niet gecombineerd met het autoshowpaviljoen aan de overkant van de Vondellaan? Die kan dan dezelfde in-/uitrit naar de Vondellaan gebruiken als Teekens Karstens en Heerema. Daarmee ontstaat dan ook op kavel 2 meer ruimte voor aantrekkelijke woningen, bomen en groenvoorziening, op een manier die het stedenbouwkundige stramien van de wijk (hoogbouw geplooid langs park Kweeklust) minder geweld aandoet, met langere zichtlijnen en behoud van privacy voor de huidige bewoners van de Gerard Brandtstraat en de Muiderkring. 
723 mei 21 Welke woningen worden meegenomen in de nulmeting, met het oog op mogelijke schade veroorzaakt door de bouw? Niet alleen de bewoners van de Gerard Brandtstraat maken zich grote zorgen; dat geldt ook voor de bewoners van de Coornhertstraat en de Jacob Catslaan en de Vondellaan. 
733 mei 21 Op welke dag/datum is de volgende informatieavond? Kunnen wij op een volledigere en actievere manier betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen? 
743 mei 21 Dwarsprofielen van de Gerard Brandtstraat (voor GB 101-115 en voor GB 29-3) waarop in detail (precieze afstanden en hoogte) wordt aangegeven hoe het zit met parkeerplaatsen, groenstrook/bomen/voortuinen en bouwhoogte. 
753 mei 21 Een uitwerking van de zichtlijnen vanaf de begane grond (normaal perspectief, op ooghoogte volwassen persoon) vanuit de oude en de nieuwe Gerard Brandtstraat, vanaf het Vossiusplein en vanuit de zeven verdiepingen van de Muiderkring. 
763 mei 21 Wij zien nu het Concept participatieplan op uw website staan, als participatieplan. In de ogen van het participatieplancommité heeft dit plan nog geen finale status. Zou u dit dan ook willen aangeven op uw website ? 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.