Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Stap 1. Bekijk op link Gemeente Leiden de documenten die tot uiterlijk 15 mei 2021 ter inzage liggen (of maak een afspraak op het Stadskantoor aan de Bargelaan via tel. 14 071). Het betreft de documenten op de website van de gemeente met nummer 21.0156

Stap 2. Er zijn vier thema’s:

  1. Groen-blauw raamwerk
  2. Duurzame mobiliteit
  3.  Aantrekkelijk vestigingsklimaat
  4. Bodem als fundament

De wijkverenigingen bereiden bereiden standpunten voor waar de zienswijze kan worden ingediend. Deze zullen zo spoedig mogelijk hier worden neergezet.

Stap 3. Schrijf en stuur binnen de aangegeven termijn (in dit geval vóór 15 mei  2021) een brief waarin u (ongelimiteerd) de punten naar voren brengt die voor u belangrijk zijn. U kunt hiervoor desgewenst de argumenten van hierboven en de opzet voor een zienswijze hieronder gebruiken.

De zienswijze is persoonlijk of wijkvereniging, dus schrijf uw eigen tekst. In de zienswijze maakt u duidelijk wie u bent en wat uw belang is (bijvoorbeeld: u woont ernaast, bent wijkbewoner, een inwoner van Leiden, ondernemer, wijkvereniging enz.). Een zienswijze is verder vormvrij. U kunt het dus aanpakken zoals u wilt.

Stap 4. Dien uw zienswijze in. Dat kan mondeling op afspraak, schriftelijk (richt uw post dan aan de Burgemeester en Wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden) of digitaal via onder vermelding van het zaaknummer: Z/20/3247588

https://gemeente.leiden.nl/formulieren/inspraakreactie-op-nota-of-plan-indienen/

Hieronder een voorbeeld brief:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Aan:

College van Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leiden

o.v.v. Zienswijze/Inspraak

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze op nota – en/of plan Z/20/3247588 Omgevingsvisie 2040 versie 1.1

-Z/20/3203000/21.0156 Bijlage Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak
-Z/20/3203000/21.0156 Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak.docx;
-Z/20/3203000/21.0156 Bijlage 2 OER Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak.pdf
-Z/20/3203000/21.0156 Bijlage 4 Publieksversie Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak.pdf
-Z/20/3203000/21.0156 Bijlage 5 Participatieverslag Ontwerp omgevingsvisie Leiden 2040 1.1-versie in te stemmen met en vrij te geven voor inspraak.pdf

Leiden, [datum]

Geacht college van Burgermeester en Wethouders,

Hierbij dient ondergetekende [zijn/haar] zienswijze in naar aanleiding van de omgevingsvisie Leiden 1.1. met referentie 21.0156  ter inzage gelegd van 2-4-2021 tot en met 15-5-2021. Deze zienswijze heeft betrekking omgevingsvisie op de gehele stad Leiden.

Ik ben [naam] en mijn belang is: [belang: direct omwonende/wijkbewoner, inwoner van Leiden enz.]

Mijn [bezwaar/bezwaren] en bijbehorende motivatie hiervoor [luidt/luiden] als volgt:

Ten eerste …

Ten tweede…

Ten derde… enz. [al uw persoonlijke gronden van bezwaar + motivering + eventueel een alternatief]

Ik verzoek u om met mijn zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van Z/20/3247588 Omgevingsvisie 2040 versie 1.1

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Naam]

3 reacties

  1. Geacht Dagelijks Bestuur? ik zou zeggen: Geacht College, bij de raad komt het allemaal veel later terecht, nadat het College alle kritiek heeft behandeld. Zie ook de adressering: die hoort alleen aan het College te zijn.
    “Ik verzoek u om met mijn zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van bouwproject Lead” daar gaat het nu niet meer om. Sowieso gaat die hele Omgevingsvisie elke inwoner aan, dus de keuze “direct omwonende/wijkbewoner” is niet van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.