Wij als bewoners tonen begrip voor de woningnood maar hebben, net als 75% van de door de gemeente geënquêteerde bewoners geen begrip voor de onaangepaste gebiedsvisie. Geplande hoogbouw met torens drie keer zo hoog als de flat aan de Muiderkring en 20 meter hoger dan het Heerema gebouw gaat ons te ver. Dat roept om actie! Steun ons via de contact pagina en lees op deze site de mogelijke gevolgen voor u als wijkbewoner. Op de pagina documenten staat hier meer informatie over. Tenslotte gebruik de mogelijkheid om mee te discussiëren en hebben we een alternatieve visie.

Met dank aan alle wijkverenigingen en belangenverenigingen in Leiden, hebben we dit manifest ontwikkeld als alternatieve zienswijze voor de OmgevingVisie 2040 1.1 voor Leiden.
Dit manifest is samengesteld door een werkgroep gevormd door de leden van verschillende wijk-, buurt- en belangenverenigingen ter ondersteuning van degenen die een zienswijze op de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Leiden willen indienen. Daartoe heeft de gemeente de gelegenheid geboden tot en met 15 mei 2021. De beschikbare periode is te kort voor diepgaande bestudering van een dergelijk uitgebreid en ingrijpend document, met alle consequenties die het aannemen daarvan heeft voor de toekomst van de gemeente Leiden. Verschillende werkgroepleden hebben de diverse aspecten van de Omgevingsvisie onder de loep genomen en becommentarieerd.
Het staat iedereen vrij om uit die teksten die zaken te putten om een eigen zienswijze samen te stellen en in te dienen. Het is belangrijk dat men een zienswijze indient die vanuit de belangen van de persoon of groepering geschreven wordt.

Met dank aan alle wijkverenigingen en belangenverenigingen in Leiden, hebben we dit manifest ontwikkelt als alternatieve zienswijze voor de
OmgevingVisie 1.1.

Belangrijk is wanneer men een zienswijze indient dat deze vanuit de belangen van de groepering geschreven wordt en deze zelf indient volgens link , daarnaast kun je deze ook naar ons mail adres sturen dan zetten wij deze ter inspiratie op onze website.

We nodigen de Leidse wijkverenigingen en belangenverenigingen uit om dit ManifestLeidseWijkverenigingen te ondertekenen met dit  formulier AppendixOndertekeningManifest

Zienswijze Groenvoorziening

    1. Leiden breidt het areaal aan gemeentelijke natuur uit
        a. Bij uitbreiding van het aantal woningen wordt per extra inwoner minimaal 75 m2 extra groen aangelegd (NB Leiden heeft nu 63 m2 per hoofd van de bevolking)
        b. In 2030 is de gemeentelijke natuur uitgebreid naar 69 m2 per hoofd van de bevolkin
        c. in 2040 is de gemeentelijke natuur uitgebreid naar 75 m2 per hoofd van de bevolking
    2. Leiden beschermt het bestaande openbaar groen in de parken. Deze krijgen een beschermde monumentale status.
    3. Leiden garandeert dat openbaar groen openbaar blijft en dat de toegankelijkheid niet wordt beperkt tot specifieke doelgroepen
    4. Leiden laat de biodiversiteit aantoonbaar toenemen (conform eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad in 2020)
        a. Leiden hanteert een duidelijke definitie van biodiversiteit
        b. Leiden maakt de ambities voor het laten toenemen van de biodiversiteit SMART
        c. Leiden zet een meetprogramma op voor het monitoren van de voortgang van de toename van de biodiversiteit
       d. Indien Leiden een boom in een wijk verwijdert,  betekent dat Leiden een nieuwe boom aanplant in dezelfde wijk binnen 1 jaar.

Begeleidende documenten:

Met o.a. dank aan de vrienden van het RoomBurgerpark, heb ik hier ook de begeleidende documenten erbij gezet:

Bijgeleidende documenten:

Werkdocument Omgevingsvisie2040 Groen

Overzicht van de namen van de straten en lanen die nu nog op de Groene Kaart staan

Wijkvereniging de Oude Morsch heeft zelfs somberder scenario

20181207-Hoe-groen-zijn-gemeenten-ZH

Zienswijze Vestigingsklimaat:

   5. Waarden recreatie, economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit koesteren en waarden natuur, wandelen/fietsen en sociale cohesie versterken.
   6. Voortbouwen op het bestaande. Dus niet radicaal breken met het Leidse karakter en alles met de menselijke maat.
   7. Bouwen voor iedere beurs, ook voor Jan Modaal.
   8. Geen omgevingsvisie zonder gedragen hoogbouwkwaliteitstoets door de bevolking.

 

Zienswijze Energietransitie:

   9. Start met meerdere kleine projecten voor de warmtetransitie in plaats ven een groot project zoals WarmteLinq, bescherming van de consument en risicospreiding zijn van groot belang.
  10. Met de kleinschalige ontwikkeling van zeer lokale duurzame warmtenetten, vermijdt de gemeente het gigantische lock-in risico van de Zuid-Hollandse warmterotonde en kan zij ervaring opdoen met verschillende duurzame warmtebronnen en verschillende typen distributienetten.
  11. Behoud het fijnmazig aardgasnet met het oog op een potentieel  waterstofnet. Een dergelijke netwerk heeft een miljardenwaarde voor de stad Leiden.
  12. De gemeente Leiden zet in op het plaatsen van zonnepanelen op
de daken van publieke gebouwen voor de verduurzaming van de energievoorziening in Leiden.
  13. Behoudt de marktwerking op de energievoorziening, dus leg Leiden en haar inwoners niet vast.

 

Begeleidende documenten:

Zienswijze_EnergietransitieLeiden

Zienswijze Mobiliteit:

    14. Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan door het verkeer veroorzaakte geluidsoverlast en fijnstof, van beschermingsmaatregelen is nergens sprake.
    15. De gemeente zou beter kunnen kiezen voor het ondertunnelen van de Leidse Ring Noord waardoor groen en fietsers meer ruimte krijgen.
    16. Verander de huidige al grote parkeerdruk niet omdat gezien de pandemie individueel vervoer noodzakelijk blijft en deelmobiliteit op zich laat wachten.
    17. Nu al uitgaan van minder autobezit en dus parkeervergunningen en -capaciteit weigeren aan nieuwe bewoners is een heilloze weg.

Begeleidende documenten:

met dank aan de Bockhorst:

210508 Omgevingsvisie thema mobiliteit

 

Wijk- of belangenverenigingZienswijze
  
  
  
  
  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.